DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Mulle
1 av 1

Mulle

text och foto Anders Salesjö

Mullen är allmän söderut i Europa längs hela Atlantkusten, i Medelhavet och Svarta havet. Längs Sveriges och Danmarks västkust samt i Norge är den mindre vanlig, men ingen sällsynthet

I våra vatten ser man dem framför allt under hösten på några få meters djup. Det man oftast ser är mindre individer på upp till en dryg decimeters storlek. Dessa är troligen årsungar som drivit norrut med strömmarna från lekplatser i Engelska kanalen. Vuxna individer kan bli upp till 41 cm långa och väger sällan mer än ett kilo.

Mullen är en relativt långsträckt och ofta mycket vacker fisk. Färgteckningen varierar beroende på om man ser fisken under natten eller dagen. Dagtid har den ett längsgående mörkrött band längs hela kroppen och genom ögat. Det röda bandet är ofta extra kraftigt om de uppträder i stim. Över och under det röda bandet går ett antal gula band. Nattetid ändras färgteckningen markant. Fisken blir nu istället spräcklig med väldigt intensivt röda partier mot en ljusare kropp. Det finns en stor individuell variation i färgteckningen, men den varierar också beroende på fiskens sinnesstämning. Det bästa kännetecknet på en mulle är nog de två långa, vita skäggtömmarna under hakan. Skäggtömmarna är utrustade med sinnesceller för känsel och smak De är i ständig rörelse då fisken letar mat i sand och lerbottnar. Hittar den något intressant söker den igenom bottensedimentet genom att suga in sand och lera i munnen och sedan låta detta passera ut genom gälöppningarna. På så vis kan den sila igenom sedimentet med hjälp av små taggar som sitter på gälbågarna och kallas gälräfständer. Födan består av bottenlevande ryggradslösa djur samt en och annan liten fisk.
I det huvudsakliga utbredningsområdet i Medelhavet och längs Sydeuropas Atlantkust simmar mullen ofta i stora stim och letar efter föda utmed strändernas bottnar. Man ser på långt håll var fiskarna går fram då sikten blir begränsad beroende på ett intensivt grävande. I våra nordiska vatten hittar man normalt mullen en och en eller ett fåtal individer tillsammans. I Medelhavet är mullen i regel stationär men drar vintertid till djupare vatten. En del sydligare populationer längs Atlantkusten verkar flytta norrut om våren för att leka vid Engelska kanalen. Leken sker i maj-juli på 10-55 m djup. Äggen svävar runt i vattnet och kläcks efter 3-4 dygn. De blåaktiga ynglen lever nära ytan i fritt vatten tills de är ungefär 5 cm långa, därefter söker de sig till grundare områden längs kusten. De växer relativt fort och i oktober är ungarna 5-12 cm långa. Det är dessa årsungar som man ofta ser på grunda sand- och lerbottnar under hösten. Vintern här i Norden verkar dock vara för tuff för att de ska överleva till nästa sommar. Könsmognaden inträder vid ett till två års ålder och den maximala livslängden är runt tio år. Mullen är en utmärkt matfisk och den fiskas flitigt i Medelhavsområdet, men i våra vatten är den så pass sällsynt att den saknar ekonomisk betydelse.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Fakta

Bordsunderhållning
Mullens läckra kött uppskattades högt av antikens romare. I finare kretsar var det vanligt att man avlivade fiskarna inför bordsgästerna som en sorts underhållning. Dödar man en mulle...

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser