DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

U-251 – Vraklexikon #53
1 av 1

U-251

Vraklexikon #53

Av Johnny Christensen

Kattegatt, söder om Anholt

Tidsperioden är Andra Världskriget. I en känsla av oövervinnelighet har Hitler kastat ut Tyskland i en lång rad krävande krigsoperationer. Han hungrar ständigt efter att annektera det ena grannlandet efter det andra. Nu beslutar han att det är dags att starta den stora uppgörelsen. Han tar itu med arvfienden England. Det förödmjukande fredsfördraget i Versailles 1919 tycks ligga i en mycket avlägsen forntid.
Redan 1933 startade den nyvalde Adolf sina kampanjer. Han ville övertyga det tyska folket om att alla deras problem kunde skyllas på andra nationers inflytande över landets situation. Under åren fram till 1940 hade han stora framgångar med att skapa arbetstillfällen och bygga upp landets infrastruktur och militärmakt. Målet var att skapa stolthet och en känsla av att alltid segra över alla. Tyskarna demonstrerade flera gånger sin överlägsna styrka genom att erövra stora landområden varhelst och närhelst det passade dem.
Tyska marinen eftersträvade samma sorts övertag i både antal och teknik. Receptet var att masstillverka en rad väl beprövade konstruktioner. Det gällde både ytfartyg och ubåtar.
År 1938 började de producera ubåtar av typen VIIC på Krupp Germaniawerft i Kiel. Ett år senare fick även Bremer Vulkan-Vegesacker Werft order om att bygga dem. På våren 1940 trappade tyskarna upp sina aktiviteter. Danmark och Norge togs i en handvändning. Den tyska krigsmaskinen stormade fram på andra fronter i Europa. Snart återstod det bara att knäcka det engelska motståndet.
Ubåtarna var viktiga verktyg i uppgiften att besegra fienden. Konteramiralen och befälhavaren över ubåtsstyrkorna Karl Dönitz hade sina erfarenheter från Första Världskriget att stödja sig på. Under mellankrigstiden hade han utvecklat strategin för ubåtarnas framtida insatser. Planerna krävde att ett stort antal ubåtar stod till förfogande. Aktiviteten på de tyska varven var därför stor. Hans krav måste följas.
U-251 var en av 568 ubåtar av typen VIIC som sattes in i aktiv tjänst. Bygget påbörjades på Bremer Vulkan den 18 oktober 1940. Båten levererades till flottan den 20 september 1941. Byggtiden på bara 11 månader vittnar om tysk effektivitet. Varvet snarast spottade ut ubåtar under den perioden.

sista uppdraget Befälhavaren Heinrich Timm var nyutbildad ubåtskommendör. Tidigare hade han varit med bland dem som jagade ubåtar. Nu skulle han leda U-251. Kapten på ny fartygstyp och med ny båt. Första uppdraget för U-251 blev därför sex månader på flottmanöver i Östersjön. Kapten, båt och besättning måste lära känna varandra.
I april 1942 skickades U-251 till Norge. Under det närmaste året gick hon i patrulltjänst i arktiska vatten. Under sina patruller lyckades hon sänka två stora allierade fraktfartyg. De var S/S Jutland och El Capitain.
I juni 1943 sändes ubåten tillbaka till Tyskland. Hon behövde reparera gamla skador och få en allmän upprustning. I november 1943 var hon i fullt...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser